Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Okružná 61
97901 Rimavská Sobota
IČO: 37898337

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Spojená škola na Okružnej ulici vznikla 1. septembra 2011 spojením dvoch 
 rimavskosobotských stredných škôl: Strednej odbornej školy-Szakközépiskola 
 na Okružnej ulici a Strednej odbornej školy technickej - Műszaki Szakközépis-
 kola na Školskej ulici. Škola poskytuje široký výber učebných a študijných od -
 borov, dobre vybavené učebne, možnosti rôznych športových aktivít a záujmovej 
 činnosti, možnosť ubytovania a stravovania priamo v priestoroch školy.
  Škola v rámci podnikateľskej činnosti ponúka svoje cukrárske  a pekáren -
 ské výrobky, dopravné služby, opravárenské služby, možnosti rekreovania, poľ-
 nohospodárske práce fyzickým i právnickým osobám a možnosť získania alebo 
 rozšírenia vodičského oprávnenia na vedenie osobných a nákladných automobilov, 
 autobusov, kamiónov, traktorov a malých motocyklov. 

 Spojená škola na Okružnej ulici poskytuje úplné stredné odborné
     vzdelanie (vyššie sekundárne) v 4-ročných študijných odboroch,kon -
     čiace maturitnou skúškou, stredné odborné vzdelanie (sekundárne) 
     v 3-ročných učebných odboroch, končiace záverečnou skúškou a niž-
     šie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne) v 2-ročnom učebnom 
     odbore, končiace záverečnou skúškou. 
       Maturitné skúšky študenti konajú zo štyroch predmetov: slovenského 
     jazyka a literatúry (v triedach s vyuč. jazykom maďarským aj z maďar -
     ského jazyka a lit.), cudzieho jazyka, praktickej časti odbornej zložky a 
     teoretickej časti odbornej zložky. 
       Záverečná skúška sa koná z odborných predmetov a má tri časti: 
     písomnú, praktickú a ústnu.

Organizačná zložka:

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľ školy: Ing. Karol Kisantal

   Zástupcovia riaditeľa: Ing. Agnesa Daňková

                                             Mgr. Marta Jarjabková

                                             Ing. Miroslav Uhrin

Kde nás nájdete?

Zobrazit